361 بازدید

در پی صدور آیین نامه جدید تأسیس و بهره برداری شرکت های حمل و نقل عبدالرسول باقری، مدیر کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان نگاهی موشکافانه به این آیین نامه داشته اند که در ادامه به آن میپردازیم.
ایشان راهکارهایی نیز در همین رابطه ارائه نموده اند.
۱- ابهامات موجود در دستورالعمل جدید تأسیس و بهره برداری شرکت های حمل و نقل
۲- عدم تناسب جرائم و تخلفات صورت گرفته
۳- ابهام در نوع درجه بندی شهرستان ها ( شهرستانی که مبدأ بار نیست به علت در نظر گرفتن نرخ کف بارنامه پائین تر بار آن به عنوان مبدأ باری که از شهرستان دیگری با نرخ کف بارنامه پائین تر هست شناخته میشود که این امر تأثیر بسزائی بر درجه آن شهرستان خواهد داشت)
۴- تداخلات پیش آمده بین بارنامه های وانت بار و کامیون در رابطه با تناژ بار و اختلاف های احتمالی نشأت گرفته از آن
۵- عدم امنیت شغلی مدیر عامل شرکت در رابطه با مسؤولیت بار در صورتیکه کامیون استیجاری باشد و تخلف از جانب راننده اتفاق بیفتد
۶- تغییرات مکرر در متراژ زمین مورد نیاز جهت تأسیس شرکت
۷- عدم آشنائی پلیس با فرم بارنامه و در نتیجه برخورد گاهاً نامتناسب در مورد تخلف احتمالی
۸- عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تأییدیه بارنامه های بارهای مخصوص نهاده های دامی
۹- عدم وجود برنامه مناسب جهت نوسازی ناوگان
۱۰- سیاست های افزایشی در رابطه با حمل و نقل ریلی بدون هماهنگی با حمل و نقل جاده ای که موجبات زیان بخش خصوصی را فراهم می آورد
۱۱- استفاده ابزاری از بارنامه توسط اداره دارائی و عدم احتساب بارنامه به عنوان صورت حساب رسمی
۱۲- گذاشتن مسؤولیت مبارزه با قاچاق کالا بر دوش حمل و نقل به علت عدم وجود ساز و کار مناسب برای مبارزه با قاچاق کالا
۱۳- وضع قوانینی که باعث ایجاد شکاف بین راننده و شرکت حمل و نقل به عنوان کارفرما شده است

جناب آقای باقری در ادامه پیشنهادات و راه کارهایی را جهت برطرف شدن این معضلات ارائه دادند که در ادامه می خوانید:
 گنجاندن رشته های حمل و نقلی در بخش آموزش به عنوان بخش زیربنائی
 قرار دادن منابع مالی در اختیار خود شرکت های حمل و نقل جهت انتخاب مناسب خودرو برای نوسازی ناوگان و در نتیجه جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافه بازارهای انحصاری خودرو بر شرکت های حمل و نقل( در حال حاضر نوسازی ناوگان به شکلی نامناسب و به نوعی تحمیلی انجام میگیرد که حاصل عدم ارتباط صنایع خودروساز با بخش حمل و نقل و همچنین دستگاه های واردکننده در وضعیت موجود واردات میباشد )
 مشورت و گمانه زنی با ان جی او های فعال در حمل و نقل در رابطه با فرایند تولید و واردات، شرایط ترافیکی، وضعیت راه ها و میزان حمل که کمک بزرگی به کاهش هزینه های حمل و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات خواهد بود
 تبدیل نرخ سوخت به نرخ واقعی
 تجدیدنظر در نرخ کف بارنامه ی درنظر گرفته شده برای شهرستان های مختلف و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و به دست آمدن آمار دقیق تر برای تصمیم گیری های آتی
 مکلف کردن پلیس برای کنترل بارنامه ها و مبارزه با قاچاق کالا ( بخش حمل و نقل آمادگی هرگونه کمک در این رابطه و تقویت نیروی پلیس دارد).

درباره 7

ارسال دیدگاه