دستورالعمل ها

  معرفی قوانین و آیین نامه های جاری حمل و نقل سالانه‌ چند صد میلیارد دلار کالا در جهان‌ مبادله‌می‌شود تا نیازمندیهای‌ گوناگون‌ ساکنان‌ نقاط مختلف‌ جهان تامین‌ شود. رشد چشمگیر حجم‌مبادلات‌ تجاری‌ در قرن‌ اخیر، هر چند متاثر ازافزایش‌ مازاد تولید در برخی‌ کشورها و نیزگسترش‌ فعالیتهای‌ بازاریابی‌ بین‌المللی‌ است‌، امادر عین‌ حال‌ نمی‌توان‌ سهم‌ […]