اعضای هیئت مدیره


رئيس هيئت مديره

پرویز ملکوتی


عضو هیئت مدیره

جعفرعلی رحمانی


عضو هیئت مدیره

امید علی محبی


دبير و عضو اصلي هيئت مديره

خزانه دار

سید حبیب سجاددوست


عضو علي البدل هيئت مديره

اکبر اسحاقیان


بازرس اصلي

عضو هيئت مديره

جلیل ابن یمین


عضو علی البدل هیئت مدیره

مهرداد پاوائی


بازرس اصلي

مهدی جعفری


بازرس علی البدل