آخرین رویداد ها

آخرین مطالب

خدمات کانون کانون از نظرات و پیشنهادات شما عزیزان استفاده میکند.

چرابه کانون اعتماد می کنیم...

  1. کمک به توانمندسازی ناوگان

     

     

  2. مشاوره های حمل و نقلی و حقوقی

  3. ارائه ی تسهیلات

  4. تسهیل شرایط پوشش بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقلی

  5. تسهیل شرایط پوشش بیمه تکمیلی کارکنان شرکت های حمل و نقلی

آخرین دستاورد ها