اعضای هیئت مدیره


رئيس هيئت مديره

پرویز ملکوتی


عضو هیئت مدیره

جعفرعلی رحمانی


عضو هیئت مدیره

امید علی محبی


دبير و عضو اصلي هيئت مديره

خزانه دار

سید سعید سیدی


عضو علي البدل هيئت مديره

اکبر اسحاقیان


بازرس اصلي

عضو هيئت مديره

حمیدرضا دادگستر


بازرس علي البدل

مهرداد پاوائی


بازرس اصلي